اینکه هر روز برای شروع دوباره بخواهی بیدار شوی تنها شرط زنده ماندن است.
شاید چیزی برای از دست دادن ندارید ولی بسیار چیزها برای بدست آوردن دارید.
اما کسانی هستند که در زندگیتان چیزی برای از دست دادن ندارند،
زیرا نمی توانند چیزی را بدست بیاوردند.
Image result for girl"