چه یار باشی چه زخم ، هم لطفت روی سرم جا داره هم غضبت.
گاهی نه با یار می شه سر کرد نه بی یار ...
مخصوصا اگه اونی که تو دلت جا کرده زخمی هم باشه :)
هرکاری بکنی نمیشه :(
اگه بگی هر جور که هستی قبولت دارم ، عشقت بزرگ می شه اما-
اگه دوتا آتیش بهم برسن همهجا رو آتیش فرا میگیره!
#آواره
Related image