سکوت می کنم گویا واهمه دارم

از اینکه بروی ز دست ... دیگر نباشد دستی در دست

سکوت می کنم گویا واهمه دارم

از اینکه بروی ز دست ...دیگر نباشد بهانه در دست

سکوت می کنم گویا واهمه دارم

از اینکه بروی ز دست ...دیگر نباشد رویایی در دست

سکوت می کنم گویا واهمه دارم

از اینکه بروی ز دست ...دیگر نباشد دختری در دست

Image result for alone girl