این روزها احوال دلت چگونه است؟
میتواند هفت رنگین کمانش را نقاشی کند؟
یا عشق دلش را به رخ مهتاب شب بکشد؟

این روز ها حال دلت چگونه است جانم؟
سیاره دلت با زمین میچرخد؟

میشنوم همگام با موسیقی دلت نجوا میکند!

آه از این بهانه جویی های قشنگش

آنقدر خوب بلد است مظلوم نمایی کند که عقل را از کار می اندازد :)

Related image